Het kind centraal

Jouw kind centraal
Er is een aantal stromingen en personen in de pedagogiek die me sterk inspireren en die ik zelf ook gebruik in de opvoeding van mijn kinderen. Een aantal aspecten van deze visies vormen de basis voor de omgang met de kinderen in De Kinderherberg:
– Emmi Pikler
– Antroposofie
– Reggio Emilia
– Aktief luisteren van Thomas Gordon

In De kinderherberg staan deze dingen centraal:
– Respect voor je kind: respect om wie het is, wat het in zich heeft en wat het allemaal al kan.
– Ieder kind is anders en dat vraagt om unieke benaderingen.
– Het kind volgen in zijn ontwikkeling en laten leren: we zijn in ontwikkeling en leren uit de praktijk.
– Bewegingsvrijheid voor je kind.
– Actief luisteren en kinderen daarmee serieus nemen.
– Zonder oordeel naar het kind kijken.
– Een vertrouwensvolle houding.Huiselijke sfeer geeft vertrouwen en rust.
– Aandacht voor het creatieve.
– Dagritme geeft houvast.
Daarnaast krijgt je kind in De Kinderherberg biologisch eten: natuurlijk en gezond!

Meer informatie over deze uitgangspunten lees je hieronder of je vindt naslagwerken onder Inspiratie.

Pikler
Emmi Pikler was een Hongaarse arts die ervoor pleitte het kind veel bewegingsvrijheid te bieden zodat een kind (het ging dan voornamelijk om baby’s) vanuit haar natuurlijke onderzoeksdrang een autonomie kon ontwikkelen. Een kind leert hierdoor beter staan, lopen en praten. Zij ging ervan uit dat het hele jonge kind competent is; veel al kan en in zich heeft als het maar de ruimte krijgt. Vanuit een vertrouwensvolle houding met haar verzorger tijdens verzorgmomenten als verschonen en eten is er een echt contact waardoor er een hechte band en een goede communicatie kan ontstaan. Door hier de rust in te vinden is dit bevredigender voor beide partijen; voedend in plaats van vermoeiend. In de speelmomenten is er gevarieerd materiaal om mee te spelen. Het kind kan zo zijn vindingrijkheid optimaal ontplooien

Reggio Emilia
Reggio Emilia stelt het volgen van je kind in zijn of haar ontwikkeling en ‘waar het heen wil’ centraal. De visie kenmerkt zich door een onderzoekende houding, zowel kind als begeleider. Er is veel aandacht voor het creatieve en kunstzinnige. Lorus Malaguzzi, de grondlegger van deze visie is van mening dat een kind zich in 100 talen kan uitdrukken. Niet alleen in woorden maar ook in bv. mimiek, beweging en kunst. Kinderen leren van elkaar, van de volwassenen en, als derde pedagoog, wordt de ruimte gezien.

Antroposofie
Deze “visie van de mens” waarvan Rudolf Steiner de grondlegger is, geeft ons de gelegenheid om naar het wezen van het kind te kijken. Ieder kind heeft een ander temperament en vraagt om een andere benadering. Ook is het de kunst om zonder oordeel te kijken naar de kinderen, iedere keer weer. Van de antroposofie kunnen we verder leren dat een klein kind in een sfeervolle huiselijke sfeer goed gedijt. De antroposofie benadrukt dat het alledaagse, huiselijke en puur materiaal van hout en stof rustig en geschikt speelgoed is om mee te spelen. Fantasie en creativiteit wordt hiermee geprikkeld. Ook een ritme zowel in de dag als in het jaar is essentieel. Denk aan de seizoenen en jaarfeesten (antroposofie). Dit geeft houvast voor het kind. Evenals terugkerende liedjes. Bewegingsspelletjes vormen ook een steeds terugkerend ritueel en ze zijn goed voor de motoriek.

Gordon – aktief luisteren
Door actief te luisteren, voelt je kind zich serieus genomen en kun je er achter komen wat zijn/haar onderliggende behoefte is. Bij conflictsituaties wordt naar beide partijen geluisterd en wordt naar een win-win situatie gestreefd. Kleine kinderen vragen hierin om veel begeleiding, maar de basis naar geweldloze communicatie wordt gelegd. Er wordt geleerd dat de emoties en gevoelens er mogen zijn.